Δικαίωμα ακύρωσης συμβάσεων των καταναλωτών

(Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει μία νομική σύμβαση συναλλαγής με αντικειμενικό σκοπό, ο οποίος δεν αφορά στην επαγγελματική απασχόλησή του ή κυρίως για την επιχειρηματική δραστηριότητά του ως ελεύθερος επαγγελματίας.)

Ενημέρωση για το δικαίωμα ακύρωσης

Δικαίωμα ακύρωσης μίας σύμβασης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μία σύμβαση αγοραπωλησίας εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε τις αιτίες και τους λόγους της ακύρωσής σας. Η προθεσμία ακύρωσης ξεκινάει δεκατέσσερεις ημέρες από την ημέρα,

- από τη οποία εσείς ή κάποιος τρίτος που ονομάζετε εσείς και ο οποίος δεν είναι ο Μεταφορέας, λαμβάνει και/ή έλαβε το/τα προϊόν/τα στην κατοχή του, εφόσον εσείς παραγγείλατε ένα ή περισσότερα προϊόντα στο πλαίσιο μίας ενιαίας παραγγελίας και το/τα προϊόν/τα αυτό/ά θα σας παραδοθούν και/ή σας έχουν παραδοθεί.

- από τη οποία εσείς ή κάποιος τρίτος που ονομάζετε εσείς και ο οποίος δεν είναι ο Μεταφορέας, λάβατε/έλαβε στην κατοχή σας/του ως τελευταίος παραλήπτης προϊόν/τα, εφόσον εσείς παραγγείλατε περισσότερα προϊόντα στο πλαίσιο μίας ενιαίας παραγγελίας και το/τα προϊόν/τα αυτό/ά σας παραδόθηκαν σε χωριστές αποστολές.

Για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσής σας, πρέπει να μας πληροφορήσετε (την κυρία Δροσιά Γουλιαμάκη, Großbeerenstraße 2-10, 12107 Berlin, Τηλέφωνο: +491774540074, Ηλεκτρονική διεύθυνση E-Mail: info@kaloudia.de) με συγκεκριμένη δήλωση (π.χ. με επιστολή σταλμένη με το ταχυδρομείο, με φαξ ή με E-Mail) για την απόφασή σας, να ακυρώσετε την σύμβαση αγοραπωλησίας σας. Για αυτόν τον σκοπό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο Τυποποιημένο δείγμα - Έντυπο ακύρωσης, το οποίο όμως δεν είναι υποχρεωτικό.

Για την τήρηση της προθεσμίας ακύρωσης είναι αρκετό να στείλετε την ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν την πάροδο της προθεσμίας της ακύρωσης.

Συνέπειες της ακύρωσης

Εάν ακυρώσετε το παρόν συμβόλαιο, είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε όλα τα ποσά πληρωμής, που έχουμε λάβει από εσάς, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής (με εξαίρεση των προσθέτων εξόδων που θα προκύψουν σε περίπτωση που επιλέξετε διαφορετική αποστολή από αυτήν που προσφέρουμε εμείς ως την πιο οικονομική στάνταρ αποστολή), άμεσα και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που θα λάβουμε την ειδοποίησή σας για την ανάκληση του παρόντος συμβολαίου. Για την επιστροφή χρημάτων αυτή θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο πληρωμής, που είχατε αρχικά χρησιμοποιήσει εσείς κατά την αρχική διεκπεραίωση πληρωμής της αποστολής, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει αποκλειστικά κάτι διαφορετικό μαζί σας; σε καμία περίπτωση δεν θα σας χρεώσουμε τέλη για αυτήν την επιστροφή των χρημάτων. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων, μέχρι να παραλάβουμε πίσω τα προϊόντα ή μέχρι να μας καταθέσετε αποδεικτικά στοιχεία, ότι έχετε στείλει πίσω τα προϊόντα, ανάλογα ποια πράξη θα συμβεί προγενέστερα χρονικά.

Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης πρέπει να μας επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε άμεσα τα προϊόντα και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης για την ακύρωση της σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται, εάν αποστείλετε τα προϊόντα πριν την πάροδο της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών.

Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων τα αναλαμβάνετε εσείς.

Έχετε υποχρέωση να μας αποζημιώσετε για την πιθανή απώλεια της αξίας των προϊόντων μόνο, εάν η απώλεια της αξίας των προϊόντων μετά την εξέταση της ποιότητας, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας των προϊόντων οφείλεται σε λανθασμένη χρήση των προϊόντων.

Αποκλεισμός και/ή αιτίες της διαγραφής του δικαιώματος ανάκλησης

Το δικαίωμα ανάκλησης δεν ισχύει για συμβάσεις

- για την παράδοση προϊόντων, τα οποία δεν είναι προπαρασκευασμένα και η παραγωγή τους γίνεται βάσει της ατομικής επιλογής ή του καθορισμού από τον Καταναλωτή ή έγινε αποκλειστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προσωπικές ανάγκες του Καταναλωτή;

- για την παράδοση προϊόντων, τα οποία είναι αναλώσιμα και η περίοδος ανάλωσής τους παρέρχεται σύντομα ή η ημερομηνία λήξης τους έχει περάσει πολύ σύντομα;

- για την παράδοση αλκοολούχων προϊόντων, των οποίων η τιμή συμφωνήθηκε κατά την σύναψη του συμβολαίου, αλλά τα οποία το συντομότερο 30 ημέρες μετά την σύναψη του συμβολαίου μπορούσαν να παραδοθούν και η τιμή τους εξαρτάται από τις κυμαινόμενες τιμές της αγοράς, επί των οποίων ο επιχειρηματίας δεν ασκεί καμία επιρροή;

- για την παράδοση εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών ή με εξαίρεση των συνδρομητικών συμβάσεων.

Το δικαίωμα ανάκλησης παύει να ισχύει πρόωρα για συμβάσεις

- παράδοσης σφραγισμένων συσκευασμένων προϊόντων, τα οποία για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής δεν είναι κατάλληλα να επιστραφούν, εάν αφαιρεθεί η σφράγισή τους μετά την παράδοση,

- για την παράδοση προϊόντων, εάν αυτά τα προϊόντα μετά την παράδοσή τους, λόγω της ιδιότητάς τους, ανακατευθούν με άλλα προϊόντα και είναι αδύνατον να διαχωρισθούν,

- για την παράδοση ηχογραφήσεων η κινηματογραφημένων εικόνων ή λογισμικού υπολογιστών σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η σφραγίδα της συσκευασίας αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

Τυποποιημένο δείγμα εντύπου ακύρωσης

(Εάν θέλετε να ακυρώσετε την σύμβαση, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το εξής έντυπο και να μας το στείλετε πίσω.)

Δροσιά Γουλιαμάκη, Mühlenstraße 43 a, 12247 Berlin, E-Mail: info@kaloudia.de

- Ακυρώνω/νουμε δια της παρούσης την σύμβαση που έχω/έχουμε συνάψει για την παράδοση των εξής προϊόντων (*)/ την παροχή των εξής υπηρεσιών (*)

- Παραγγελία στις (*)/ Παραλαβή στις (*)

- Επώνυμο του/των Καταναλωτή/ών

- Διεύθυνση του/των Καταναλωτή/ών

- Υπογραφή του/ των Καταναλωτή/ών (μόνο για γραπτή ειδοποίηση σε έντυπο)

- Ημερομηνία

(*)Να διαγραφεί ότι δεν ταιριάζει.